Báo cáo tình hình học tập ngày 12/01/2022

 

Sáng
Phòng Lớp Sĩ số Vắng Giảng Viên Ghi chú
Tiết 1 Tiết
10 Dược K6.3 26 1   Ths Vân Đã nhập PM
TH Dược K7B-1 16 0   Ds Quang Đã nhập PM
TH Dược K7B-2 15 1   Ds Quỳnh Đã nhập PM
E1.1 Dược K8B 38 1   Ths V.Hiền Đã nhập PM
TH Dược K8C-1 16 0   Ds T.Nghĩa Đã nhập PM
E4.1 Dược K8D 38 1   Ths H.Hương Đã nhập PM
E3.2 K13B 31 2   Ths T.Nga Đã nhập PM
E1.2 K13C 36 6   Ths N.Hiền Đã nhập PM
Tin K14A-1 19 3   Cn Ánh Đã nhập PM
Tin K14A-2 23 7   Cn Giang Đã nhập PM
E2.1 K14B 42 2   Ths Khánh Đã nhập PM
E2.2 K14E         nghỉ
T4 PHCN K1 12 3   Ths Sáng Đã nhập PM
E3.1 XN K8 20 3   Ths Chuyên Đã nhập PM
Tổng   332 30      

Chiều
Phòng Lớp Sĩ số Vắng Giảng Viên Ghi chú
Tiết 1 Tiết
E1.1 YS K48 15 1   Cn Tươi Đã nhập PM
E1.2 K12.3 25 2   Ths Nết Đã nhập PM
E2.1 K13A 35 0   Ths Sơn Đã nhập PM
E2.2 K13D 33 2   Ths N.Hiền Đã nhập PM
E3.1 K14C 35 0   Ths Khánh Đã nhập PM
E4.1 K14E 41 2   Ths Vân Đã nhập PM
10 Dược K8B 38 4   Ths H.Hương Đã nhập PM
E3.2 Dược K8D 38 3   Ths Chuyên Đã nhập PM
E4.2 PHCN K1 12 3   Ths Sáng Đã nhập PM
Tin K14D-1 14 0   Ths Bảo Đã nhập PM
Tin K14D-2 14 0   Cn Giang Đã nhập PM
T4 XN K8 20 2   Cn Minh Đã nhập PM
TH Dược K7D-1 12 0   Ds Quang Đã nhập PM
TH Dược K7D-2 11 0   Ds Quỳnh Đã nhập PM
TH Dược K8C-2 19 0   Ds T.Nghĩa Đã nhập PM
Tổng   362 19