Báo cáo tình hình học tập ngày 14/01/2022

Sáng
Phòng Lớp Sỹ số Vắng Giảng Viên Ghi chú
Tiết 1 Tiết
PM Dược K8C N1 18 3   Cn Ánh Đã nhập PM
Dược K8C N2 19 1   Cn Tuấn Đã nhập PM
E1.1 ĐD K13B 31 4   Ths N.Hiền Đã nhập PM
E1.2 ĐD K13C 36 10   Ths P.Sơn Đã nhập PM
E2.1 ĐD K13D 33 10   Ths Nga Đã nhập PM
E2.2 ĐD K14D 28 6   Ths Vân Đã nhập PM
PTH Dược K8A N1 18 1   Ds T.Nghĩa Đã nhập PM
    183 35      

Chiều
Phòng Lớp Sỹ số Vắng Giảng Viên Ghi chú
Tiết 1 Tiết
PM Dược K8D N1 19 1   Cn Ánh Đã nhập PM
Dược K8D N2 19 0   Ths Bảo Đã nhập PM
GP XN K8 20 1   Cn Minh Đã nhập PM
E1.1 ĐD K12.3 25 3   Ths Ngân Đã nhập PM
E1.2 ĐD K13B 31 3   Ths H.Phương Đã nhập PM
E2.2 ĐD K14C 35 0   Ths Vân Đã nhập PM
E3.2 Dược K8C 37 1   Ths H.Hương Đã nhập PM
PTH Dược K8A N2 18 1   Ds T.Nghĩa Đã nhập PM
    204 10