Báo cáo tình hình học tập ngày 29/11/2021

 

Sáng
Phòng Lớp Sĩ số Vắng Giảng Viên Ghi chú
Tiết 1 Tiết
CDD 1 K12.4 31 0   Bs Yến Đã nhập PM
CDD 2 K14E 40 1   Ths V.Quyên Đã nhập PM
CDD 4 Dược K6.1 30 0   Ds Phương Đã nhập PM
CDD 5 Dược K6.2 27 3   Ths Nga Đã nhập PM
CDD 6 Dược K7D 25 3   Ths V.Hiền Đã nhập PM
CDD 7 Dược K8A 36 2   Ths Hương Đã nhập PM
CDD 8 Dược K8D 38 5   Ths Hường Đã nhập PM
CDD K14D 28 1   Cn Yên Đã nhập PM
Tổng   227 14      

Chiều
Phòng Lớp Sĩ số Vắng Giảng Viên Ghi chú
Tiết 1 Tiết
CDD1 K12.1 31 0   Ths Thi Đã nhập PM
CDD2 K12.2 32 2   Ths Tr.Tuấn Đã nhập PM
TH ĐD K12.6-1 11 0   Cn Yến  Đã nhập PM
TH ĐD K12.6-2 13 0   Ths Liên Đã nhập PM
CDD4 K13B 34 5   Ths Cảnh Đã nhập PM
CDD5 Dược K7B 32 2   Ths V.Hiền Đã nhập PM
CDD6 Dược K8C 36 3   Ths Hương Đã nhập PM
CDD 8 K12.3 25 0   Ths Nết Đã nhập PM
E2.1 K14C-1 17 0   Cn Yên Đã nhập PM
Tổng   231 12