Báo cáo tình hình học tập ngày 25-26/06/2020

Ngày 25/6/2020
Sáng
Phòng  Lớp Sỹ số Vắng G. Viên Ghi chú
4 K11.5 34 4 Ths Tiếp Đã nhập PM
TH Dược K6.1-2 16 0 Ths Khánh Đã nhập PM
XN K6 7 0 Ths Sáng Đã nhập PM
XN K5 15 0 Cn Tươi Đã nhập PM
K12.6-1 11 1 Ths H.Phương Đã nhập PM
K12.3-1 13 1 Cn Minh Đã nhập PM
8 Dược K6.2 28 0 Cn Tuyền Đã nhập PM
9 Dược K5.4-1 19 2 Ds Phương Đã nhập PM
Tổng   143 8    

Chiều
Phòng  Lớp Sỹ số Vắng G. Viên Ghi chú
9 K11.3       Không học
8 K11.6 30 1 Ths T.Ngọc Đã nhập PM
4 AWO2 32 7 Bs Giang Đã nhập PM
8 K12.3-2 12 2 Cn Minh Đã nhập PM
TH K12.6-2 13 1 Bs Vinh Đã nhập PM
XN K5 15 0 Cn Tươi Đã nhập PM
XN K6 7 0 Ths Sáng Đã nhập PM
Dược K5.4-2 17 0 Ds Phương Đã nhập PM
Tổng   126 11    

Ngày 26/6/2020
Sáng
Phòng  Lớp Sỹ số Vắng G. Viên Ghi chú
8 K12.6 14 1 Ths Hiền NN  
4 Dược K5.2-1 18 0 Ds Phương Đã nhập PM
10 Dược K6.3 28 2 Cn Tuyền Đã nhập PM
2 K11.5 34 9 Bs Sơn Đã nhập PM
GP K12.5-1 16 1 Cn Minh Đã nhập PM
Tổng   110 13    

Chiều
Phòng  Lớp Sỹ số Vắng G. Viên Ghi chú
GP K12.5-2 16 0 Cn Minh Đã nhập PM
1 K11.3 31 3 Bs Giang Nhập nhầm sang sáng
TH Dược K5.1-2 20 0 Ds Phương Đã nhập PM
Tổng   67 3