Bao-cao-tinh-hinh-hoc-tap-ngay-30-11-2021

Sáng
Phòng Lớp SS Vắng Giảng viên Ghi chú
Tiết 1 Tiết cuối
CDD 1 CĐ K12.4 31 5   Ths. Trần Tuấn Đã nhập PM
CDD 2 CĐ K12.5 32 1   CN. Nguyễn Hải Yến Đã nhập PM
CDD 4 CĐ K12.6 24     Ths. Đỗ Vân Đã nhập PM
CDD 5 CĐ K14A 41 2   Ths. Khánh Đã nhập PM
CDD 6 CĐ K14E 42 5   Ths. Vũ Quyên Đã nhập PM
CDD 7 PHCN K1 11 2   Ths. Hoàng Hương Đã nhập PM
CĐ XN K8 20 2   Đã nhập PM
PM Dược K6.2 N1 15     CN. Ánh Đã nhập PM
Dược K6.2 N2 12 2   CN. Nguyễn Tuấn Đã nhập PM
TH Dược K8A N1 16 2   Ths. Hường Đã nhập PM
TH CĐ XN K7 8 1   Ths. Nguyễn Ngọc  
Tổng sinh viên 252 22      

Chiều
Phòng Lớp SS Vắng Giảng viên Ghi chú
Tiết 1 Tiết cuối
CDD 1 CĐ K12.1 31     Ths. Phạm Thi Đã nhập PM
CDD 2 CĐ K12.2 32     Nghỉ không học
CDD 5 CĐ K13A 35     Ths. Cảnh Đã nhập PM
CDD 6 Dược K6.1 31     DS. Phương Đã nhập PM
CDD 7 Dược K6.2 27 1   DS. Vũ Hiền Đã nhập PM
PM Dược K6.3 N1 13 1   Ths. Bảo Đã nhập PM
Dược K6.3 N2 14     CN. Nguyễn Tuấn Đã nhập PM
TH ĐD CĐ K12.6 N1 11     Ths. Nhàn Đã nhập PM
CĐ K12.6 N2 13     CN. Thảo Đã nhập PM
E2.1 CĐ K14C N2 18     CN. Yên Đã nhập PM
TH Dược K8A N2 19     Ths. Hường Đã nhập PM
TH CĐ XN K7 8 1   Ths. Nguyễn Ngọc Đã nhập PM
Tổng sinh viên 252 3