Thông báo mẫu thẩm định giáo trình tại khoa

Thông báo mẫu thẩm định giáo trình tại khoa
Các Thầy, Cô Trưởng khoa, bộ môn viết giáo trình môn học tuân thủ quy định thẩm định sách, giáo trình theo thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH theo mẫu sau:
/uploads/news/2019_09/thamdinhsach.zip