Ngày 03/01/2020 có điểm Lâm sàng CSSK Người lớn - CĐ Điều dưỡng LTK7