Ngày 03/7/2020 Chăm sóc HSTC - Chống độc - Truyền nhiễm của CĐ Điều dưỡng VLVH K6