Ngày 07/07/2020 có điểm Giao tiếp - GDSK trong thực hành điều dưỡng của Trung cấp AWO K2