Ngày 07/7/2020 có điểm khóa luận tốt nghiệp cảu CĐ Điều dưỡng K10, CĐ Dược K4, CĐ Xét nghiệm K4