Ngày 08/7/2020 có điểm Tâm lý người bệnh - Y đức của CĐ Điều dưỡng K12