Ngày 09/01/2020 có điểm Chăm sóc sức khoẻ người lớn 2;3 - CĐ Điều dưỡng K11