Ngày 14/7/2020 có điểm CSSK Phụ nữ của CĐ Điều dưỡng K11