Ngày 15/7/2020 có điểm Sinh học và di truyền - lý sinh và điểm Bệnh học cơ sở của CĐ Xét nghiệm K6