Ngày 15/9/2023 có điểm CSSK Người lớn 1,2 của TC Y sỹ K49AB