Ngày 19/5/2023 có điểm môn Bệnh học, Dược cổ truyền, Dược liệu - CĐ Dược K9A