Ngày 19/9/2019 có điểm Dược cổ truyền - CĐ Dược K4