Ngày 21/9/2023 có điểm Sinh lý bệnh - Miễn dịch của CĐ Xét nghiệm K9