Ngày 22/8/2023 có điểm Khởi tạo doanh nghiệp của CĐ Dược K7