09:06 ICT Thứ năm, 08/12/2022

Danh mục Tin tức

Đăng nhập thành viên
 

Liên kết website

Trang chủ » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch đánh giá viên chức và bình xét thi đua khen thưởng năm 2017

Thứ tư - 06/12/2017 09:28
Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình triển khai hướng dẫn các bộ phận trực thuộc tổ chức đánh giá, phân loại viên chức lao động và bình xét thi đua khen thưởng năm 2017. Đề nghị các bộ phận triển khai thực hiện nộp hồ sơ về Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 12/12/2017 (có hướng dẫn kèm theo)
TẢI VĂN BẢN:/uploads/news/2017_12/hd-danh-gia-vien-chuc-2017.doc
/uploads/news/2017_12/hd-thi-dua-khen-thuong-2017_1.doc

  UBND TỈNH THÁI BÌNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  128/HD-CĐYT             Thái Bình, ngày 23 tháng 11  năm 2017
 
                                                        HƯỚNG DẪN
                Đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2017
 
 
 

                             Kính gửi:  Trưởng các khoa, phòng trực thuộc
 
Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015;
Thực hiện Công văn số 2376/SNV-CCVC ngày 15/11/2017 của Sở Nội Vụ Thái Bình về việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2017;
Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình hướng dẫn các Khoa, Phòng chức năng  tiến hành đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2017, cụ thể như sau:
1. Đối tượng đánh giá:
-  Công chức, viên chức;
-  Người lao động hợp đồng có thời hạn từ 01 năm trở lên;
   Viên chức, người lao động đang trong thời gian tập sự, thử việc thì không thực hiện đánh giá, phân loại.
2. Mốc thời gian đánh giá:
            Tính từ 01/11/2016 đến 31/10/2017; Từ 01/11/2017 đến 31/12/2017 tính sang năm 2018.
3. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại
3.1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, phân loại đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường;
3.2. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm đánh giá, phân loại viên chức quản lý, viên chức, lao động hợp đồng;
4. Nội dung đánh giá, phân loại
4.1. Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:
a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;
b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;
c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;
d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.
4.2. Việc đánh giá viên chức quản lý được xem xét theo các nội dung quy định tại Mục 4.1 và các nội dung sau:
a) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;
b) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.
 
5. Tiêu chí đánh giá, phân loại
5. 1. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;
c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;
d) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
đ) Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.
2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Mục 5.1;
b) Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;
c) Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
d) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.
5.2. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ
1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:
a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
b) Các tiêu chí quy định tại Điểm b, c, d Khoản 1 Mục 5.1;
2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:
a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Mục 5.2, Điểm b và c Khoản 2 Mục 5.1;
b) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
5.3. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ
1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:
a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
b) Các tiêu chí quy định tại Điểm b, c, d Khoản 1 Mục 5.1;
2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:
a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Mục 5.3;
b) Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
c) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.
5.4. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ
1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:
a) Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;
b) Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
c) Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;
d) Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ;
đ) Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;
e) Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị;
g) Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị;
h) Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật.
2. Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:
a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Mục 5.4;
b) Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;
 
 
c) Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật;
d) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc.
6. Trình tự, thủ tục đánh giá viên chức
6.1. Đối với viên chức là Trưởng, phó khoa (phòng), viên chức, lao động hợp đồng
Bước 1. Viên chức, người lao động trình bày bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (theo mẫu số 03)
Bước 2. Tổ chức họp đánh giá
         - Thành phần dự họp: Toàn bộ viên chức lao động của bộ phận; mời lãnh đạo phụ trách đơn vị dự và chỉ đạo cuộc họp.
         - Nội dung: Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác; các thành viên dự họp tham gia góp ý kiến. Các ý kiến tham gia góp ý được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
Bước 3. Trưởng bộ phận nhận xét, dự kiến phân loại viên chức báo cáo Hiệu trưởng (đối với viên chức lãnh đạo, quản lý thì Chi bộ có ý kiến bằng văn bản về viên chức được đánh giá, phân loại).
Bước 4. Hiệu trưởng tham khảo ý kiến tham gia góp ý kiến trong Biên bản cuộc họp đánh giá của Khoa, phòng và ý kiến của Chi bộ; quyết định đánh giá, phân loại bằng văn bản và thông báo kết quả đánh giá, phân loại đến từng viên chức theo quy định.
6.2 Đối với viên chức là Phó hiệu trưởng
Bước 1. Viên chức trình bày bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (theo mẫu số 03)
Bước 2. Tổ chức họp đánh giá
         - Thành phần dự họp: Cán bộ chủ chốt
         - Nội dung: Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác; các thành viên dự họp tham gia góp ý kiến. Các ý kiến tham gia góp ý được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
Bước 3. Đảng ủy có ý kiến bằng văn bản về viên chức được đánh giá, phân loại.
Bước 4. Hiệu trưởng nhận xét, dự kiến phân loại viên chức báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Bước 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham khảo ý kiến tham gia góp ý kiến trong Biên bản cuộc họp đánh giá của đơn vị và ý kiến của Đảng ủy; quyết định đánh giá, phân loại bằng văn bản và thông báo kết quả đánh giá, phân loại đến từng viên chức theo quy định.
6.3 Đối với công chức là Hiệu trưởng
Bước 1. Công chức trình bày bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (theo mẫu số 02)
Bước 2. Tổ chức họp đánh giá
         - Thành phần dự họp: Cán bộ chủ chốt
         - Nội dung: Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác; các thành viên dự họp tham gia góp ý kiến. Các ý kiến tham gia góp ý được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
Bước 3. Đảng ủy có ý kiến bằng văn bản về viên chức được đánh giá, phân loại.
Bước 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham khảo ý kiến tham gia góp ý kiến trong Biên bản cuộc họp đánh giá của đơn vị và ý kiến của Đảng ủy; quyết định đánh giá, phân loại bằng văn bản và thông báo kết quả đánh giá, phân loại đến từng công chức theo quy định.
Hồ sơ gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm:
-     Phiếu đánh giá và phân loại viên chức;
-     Biên bản cuộc họp đánh giá của đơn vị;
-     Ý kiến nhận xét, đánh giá của Đảng ủy;
-     Ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của Hiệu trưởng;
-     Kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.
            Lưu ý: Viên chức, người lao động nghỉ thai sản theo chế độ quy định của nhà nước và viên chức, người lao động được cơ quan cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì thực hiện đánh giá, phân loại mức tối đa là Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Ban giám hiệu đề nghị Trưởng các bộ phận tổ chức họp để đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2017 và gửi Hồ sơ về Phòng Tổ chức Hành chính (Đ/c Nguyễn Thị Miện – Phòng THCH) trước ngày 12/12/2017 để nhà trường tổng hợp, báo cáo theo quy định.
 
 
Nơi nhận:
-     UBND tỉnh;
-     Sở Nội Vụ;
-     Như trên;
-     Lưu TC, VT.
                 HIỆU TRƯỞNG
                        
                          (Đã ký)
     
                 Phạm Quang Hòa
 

Mẫu số 03
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm 2017
 
Họ và tên: ...............................................................................................................
Chức danh nghề nghiệp: .........................................................................................
Đơn vị công tác: ......................................................................................................
Hạng chức danh nghề nghiệp: ………... Bậc: ….. Hệ số lương: ............................
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
....................................................................................................................................
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
....................................................................................................................................
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
....................................................................................................................................
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
....................................................................................................................................
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO PHÓ HT; TRƯỞNG, PHÓ KHOA, PHÒNG
5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
....................................................................................................................................
6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:
....................................................................................................................................
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
....................................................................................................................................
2. Phân loại đánh giá
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
  Ngày....tháng....năm 2017
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)
 
III. Ý KIẾN CỦA KHOA, PHÒNG VÀ TRƯỞNG BỘ PHẬN
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
 
  Ngày....tháng....năm 2017
TRƯỞNG BỘ PHẬN
(ký tên, ghi rõ họ tên)
 
IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)
....................................................................................................................................
 
  Ngày....tháng....năm 2017
HIỆU TRƯỞNG
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
 
 

 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TB
BỘ PHẬN:………………………..
                      -------
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                      ---------------
 
                                            BÁO CÁO ĐỀ TÀI NCKH, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT
                                                                       Năm 2017
 
 
Họ và tên: .................................................................................................................
Bộ phận công tác: ......................................................................................................
Nhiệm vụ được giao:……………………………………………………………….
 
1. Tên đề tài, Sáng kiến cải tiến kỹ thuật:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Mô tả hiệu quả việc ứng dụng Đề tài NCKH, Sáng kiến cải tiến kỹ thuật:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
  Ngày....tháng....năm 2017
Người báo cáo

 
 
3. Ý kiến nhận xét của Trưởng bộ phận
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
 
  Ngày....tháng....năm 2017
TRƯỞNG BỘ PHẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH
BỘ PHẬN:.....................................................
 
 
TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ HỌC TẬP, ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM 2018
 
 
STT Họ và tên Chuyên ngành học Hình thức học Thời gian học Ghi chú
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
 
                                                                                                            TRƯỞNG BỘ PHẬN  UBND TỈNH THÁI BÌNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        Số: 129/HD-CĐYT             Thái Bình, ngày  24  tháng 11  năm 2017
 
                                                         HƯỚNG DẪN
                          Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và bình xét
                               các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2017
  
 
             
               Kính gửi:        Trưởng các khoa, phòng trực thuộc
 
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng các năm 2005, năm 2009, năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Hướng dẫn số  01/HD-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Thái Bình về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017;
Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình hướng dẫn các khoa, phòng chức năng  tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2017 cụ thể như sau:
1. Đối tượng được bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng
Công chức, viên chức; người lao động hợp đồng dài hạn từ 12 tháng trở lên.
2. Các danh hiệu thi đua
2.1. Đối với tập thể
2.1.1.Tập thể lao động tiên tiến: được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
+ Có đăng ký thi đua từ đầu năm 2017.
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao.
+ Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả.
+ Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
+ Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
2.1.2. Tập thể lao động xuất sắc: Được xét tặng cho các tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và có đủ các tiêu chuẩn sau:
+ Có đăng ký thi đua từ đầu năm 2017.
+ Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước.
+ Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.
+ Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
+ Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
+ Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Lưu ý: Số lượng tập thể lao động xuất sắc không quá 20% tổng số tập thể lao động tiên tiến.
2.2 Đối với cá nhân
2.2.1. Danh hiệu lao động tiên tiến: được xét tặng cho các cá nhân có đủ tiêu chuẩn sau:
- Có đăng ký thi đua từ đầu năm 2017.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao.
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua do nhà trường phát động.
- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Có đạo đức nghề nghiệp, lối sống lành mạnh.
- Được trên 2/3 thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng nhà trường biểu quyết thông qua.
Lưu ý:
- Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.
- Cá nhân đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết quả từ loại Khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến.
Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại Khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu Lao động tiên tiến, để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác.
- Đối với cá nhân thuyên chuyển công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu Lao động tiên tiến trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên).
- Không xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho các trường hợp:
+ Không đăng ký thi đua.
+ Mới tuyển dụng, hợp đồng làm việc dưới 12 tháng.
+ Nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên.
+ Bị xử phạt hành chính; bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.
2.2.2. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: Được xét tặng cho các cá nhân có đủ các tiêu chuẩn sau:
-        Có đăng ký thi đua từ đầu năm 2017.
-        Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
-        Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có giải pháp công tác, có đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác (được hội đồng khoa học của nhà trường nghiệm thu).
-        Được trên 2/3 thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng nhà trường biểu quyết thông qua.
Lưu ý:  Đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác bao gồm:
          + Bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ CKII.
+ Tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp Tỉnh, Ngành, Trường.
+ Có Sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nhà trường nghiệm thu.
          + Kết quả nghiên cứu được đăng công bố trên tạp chí khoa học trong và ngoài nước.
+ Được công nhận giáo viên Giỏi cấp toàn quốc, cấp tỉnh.
          + Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các hội thi sáng tạo kỹ thuật, báo cáo khoa học công nghệ.
+ Tham gia viết đề án mở mã ngành đào tạo, đề án tổ chức bộ máy…
 
          Số lượng chiến sỹ thi đua cơ sở không quá 15% tổng số công chức, viên chức, người lao động.
2.2.3. Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: Được xét tặng cho các cá nhân có các tiêu chuẩn sau:
         + Có đăng ký thi đua từ đầu năm 2017.
         + Có ba lần liên tục (2015, 2016, 2017) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở .
         + Có đề tài khoa học hoặc sáng kiến cải tiến, các biện pháp, giải pháp được áp dụng đem lại hiệu quả kinh tế xã hội, có tác dụng ảnh hưởng trong phạm vi toàn tỉnh, được Hội đồng khoa học của nhà trường công nhận và kèm theo xác nhận của Sở Khoa học và Công nghệ một trong các năm 2015, 2016, 2017;
Lưu ý: Số lượng chiến sỹ thi đua cấp tỉnh được chọn không quá 20% tổng số chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
3 Các hình thức khen thưởng
3.1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
* Đối với tập thể: Đạt được các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.
- Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm,
- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.
- Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
- Đạt 2 lần liên tục danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (2016,2017) hoặc những tập thể lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ, ngành, đoàn thể trung ương hoặc tỉnh phát động.
* Đối với cá nhân: Đạt được các tiêu chuẩn sau:
- 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước;
- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Đạt 2 lần liên tục danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và có đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được hội đồng cấp cơ sở công nhận hoặc thường trực Hội đồng khoa học tỉnh (Sở khoa học và Công nghệ) xác nhận của 2 năm liên tục 2016, 2017;
3.2. Giấy khen của Hiệu trưởng
* Đối với tập thể: Đạt được các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua;
- Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;
- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể;
- Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc hoặc những tập thể lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề;
* Đối với cá nhân: Đạt được các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước;
- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc những cá nhân lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề;
3.3.  Các khen thưởng cao quý khác theo quy định hiện hành của nhà nước.
 
3.4. Xét thưởng tháng lương thứ 13.
Các bộ phận trực thuộc căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế giảm hưởng lương tăng thêm và kết quả xét giảm hưởng hàng tháng để bình xét các danh hiệu thi đua và xét thưởng tháng lương thứ 13 năm 2017.
 
 
Ban giám hiệu đề nghị Trưởng các bộ phận tổ chức họp để đánh giá, phân loại viên chức lao động và tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2017; Đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2018 và gửi kết quả, biên bản họp xét về Hội đồng Thi đua, Khen thưởng nhà trường (Đ/c Nguyễn Thị Miện - Phòng THCH) trước ngày 12/12/2017. Bộ phận nào không gửi đúng thời hạn trên coi như không có nhu cầu khen thưởng và chịu xử lý theo quy định.
 
Nơi nhận:
- Ban TĐKT tỉnh;
- Các đ/c UV HĐTĐKT trường;
- Như trên;
- Lưu TC, VT.
                 HIỆU TRƯỞNG
 
                        (Đã ký)
 
                   Phạm Quang Hòa

Tác giả bài viết: Bùi Văn Kiên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin tức

Lịch công tác

Tuần 19: Từ 05/12 đến 11/12/2022
Sáng thứ 2:
Ban Giám hiệu dự hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết TW
Chiều thứ 2:
Ban Giám hiệu dự hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết TW 
Sáng thứ 3:
Ban Giám hiệu dự hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết TW
Chiều thứ 3:
Ban Giám hiệu dự hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết TW
Sáng thứ 4:
Ban Giám hiệu dự hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết TW
Chiều thứ 4:
Sáng thứ 5:
Chiều thứ 5:
Sáng thứ 6:
Chiều thứ 6:
Sáng thứ 7:
Chiều thứ 7:
Chủ nhật:

Thăm dò ý kiến

Đi làm điều dưỡng tại viện dưỡng lão của Đức

Rất quan tâm, sẽ đăng ký đi

Rất quan tâm nhưng cần thêm thông tin

Rất quan tâm nhưng không đăng ký đi

Không quan tâm

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 6645

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 138219

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 26837700